top of page

CORONA WT & DT & Delavnica / Workshop

 • Facebook Social Icon
Corona 2021

Fb dogodek

Datum / Date: 18.-20.6.2021

Kraj / Place: Konjeniški klub KROFLA, Podpeca 43, 2393 Črna na Koroškem

Urnik / Shedule:

 • 18.6.2021, petek / Friday, WT Odprti / Open

  • 11.00 - 13.00: Registracija / Registrations

  • 13.00 - 16.00: WT Odprti / Open

  • 16.00 - 17.00: Rezultati / Results

 • 19.6.2021, sobota / Saturday, WT & DT Novice & 4Fun DT

  • 7.30 – 9.00: Registracija / Registrations - WT & DT

  • 9.00 – 12.00: WT Predtekmovalci / Puppy, Začetniki / Beginners, Druge pasme / Other breeds

  • 12.00 – 13.00: kosilo / lunch

  • 13.00 – 15.30: WT Novinci / Novice, Veterani / Veterans

  • 16.00 – 17.30: 4Fun DT

  • 17.30 - 19.00: DT Novice / Novinci

  • 19.00 -  21.00: Rezultati & večerja / Results & dinner

 • 20.6.2021, nedelja / Sunday, Delavnica / Workshop - Dr. Csaba Szantay
  • 7.30 – 8.30: Registracija / Registrations

  • 8.30 – 13.00: Delavnica / Workshop

  • 3.00 – 14.00: kosilo / lunch & podelitev spričeval / & certificates

Ceniki / Prices

 • WT tekma & 4Fun DT / WT competition & DT:

  • WT: prijava in plačilo do / registration and payment   till 14.06.2020:
   45 € / psa za nečlane /
   nonmembers, 35 € / psa za člane LKDP in LKD (drugi) / members

  • WT: plačilo do /  payment till  or on the day of event 18./19.6.:
   55 € / psa za nečlane /
   nonmembers, 45 € / psa za člane LKDP in LKD (drugi) / members

  • WT: prijava na dan dogodka ni možna / registration on the day of event not possible
 • DT N & 4Fun DT: 30 €

 • Vsak naslednji pes na WT & DT ima 5 € popusta / every additional dog in WT & DT gets a 5 €  discount

 • Delavnica / Workshop: individualni dogovor / individual arrangement

 • članarina v LKDP / membership in LKDP: 20 € za leto 2021 / 20 €  for 2021

Prijavnice Corona 2021

Podatki za plačilo preko TRR:
 

Lovsko kinološko društvo za prinašalce

Dolenje selce 17, 8211 Dobrnič
IBAN: SI56 6100 0002 0949 922

BIC/SWIFT: HDELSI22

Delavska hranilnica d.d.

Pripis:
corona-WT-DT-2021-priimek-klicno ime psa

Information for payment of registration fee:
 

Hunting cynological club for retrievers

Dolenje selce 17, 8211 Dobrnič
IBAN: SI56 6100 0002 0949 922

BIC/SWIFT: HDELSI22

Delavska hranilnica d.d.

What to write in the payment order:
corona-WT-DT-2021-surname-dog's call name

Sodniki Corona 2021

Sodnik in sodnika - pripravnika za WT in DT / Judges for WT & DT

Csaba Szantay.jpg

Dr. Csaba Szántay

Najprej in predvsem želim izraziti zahvalo za povabilo za sojenje v Sloveniji, kar je zame resnična čast!


Po poklicu sem raziskovalec in sem se zaljubil v idejo o “posedovanju” in treniranju delovnih prinašalcev pred približno 16 leti. Z leti sem razvil veliko spoštovanje do izjemnih inštruktorjev in vodnikov, ki jih imamo na Madžarskem, in tistih, ki sem jih spoznal v tujini, kot tudi do izjemnih prinašalcev. Seveda, prava čarovnija je v timskem delu izkušenega vodnika in izkušenega psa. Upam, da se bo ta čudež vedno znova pojavljal v Sloveniji!

First and foremost, I would like to express my thanks for the invitation to judge in Slovenia, it is a real honour!

I am a research scientist by profession, and I fell in love with the idea of keeping and training working retrievers about 16 years ago when a young colleague came to study in our research facility in Budapest for a few weeks. As it turned out, he had three Golden Retrievers whom he partly trained himself, and with whom he regularly attended working tests. As he kept talking about this topic, I felt mesmerized by the concept of a “working retriever“ and by the techniques he used to train and build a unique working relationship with such a dog! I decided that by expanding our family as well as my personal “research” in this direction, I must try this myself!

So, following some theoretical preparation by reading tons of books and watching DVDs on the subject, as well as attending working tests as a spectator, we finally purchased our first dog, Joker, a Golden Retriever with whom I started training actively. Joker was followed by two other Goldens, first Scotch whom we brought from Scotland, and then Guru, sired by Scotch. Especially with Guru we had some great successes in the open class and attended a huge number of competitions both in Hungary and internationally. Before his retirement in 2017 due to an injury, Guru was widely regarded as the most successful working Golden Retriever in Hungary in recent years. In addition, with Guru we also participated in the K-99 system of certification which required a somewhat different kind of training, where he achieved the highest (9th) level in the obedience class. Moreover, he also became a member of the prestigious team of “fMRI-dogs” comprised of the few dogs who could be trained to lie motionless in the fMRI machine as a part of an internationally acclaimed research project on canine cognition conducted at the Eötvös Loránd University in Budapest. The latest member of our dog-family is Prof, a very young fox-red Labrador Retriever who is still only emerging from puppyhood.

Sodniški pripravniki po pravilniku LKDP - izvleček iz Pravilnika

WT lahko sodijo le naslednji sodniki:

 1. Tuji sodniki z licenco matične države (FCI / KC sodniki)

 2. Za slovenske sodnike veljajo sledeči pogoji za imenovanje za sodnika za WT:

 • Če je opravil pogoje za pridobitev sodniške licence v skladu s priporočili Komisije za prinašalce FCI v katerikoli državi z dolgoletno tradicijo organiziranja WT

 • Če je sodnik za katerokoli delo ali za ocenjevanje zunanjosti, v skladu s pogoji KZS, in je hkrati:

  • najmanj trikrat uspešno vodil psa prinašalca na WT v najvišjem težavnostnem razredu, in

  • najmanj dvakrat stažiral pri različnih sodnikih FCI / KC na WT vseh težavnostnih stopenj s pozitivno oceno odgovornega sodnika, in

  • najmanj petkrat sodeloval z različnimi sodniki kot pomočnik / stevard ali zapisničar

 • Če je sodeloval pri organizaciji najmanj treh prireditev po programu WT

 • Če so izpolnjene zgoraj navedene zahteve, lahko LKDP to osebo vpiše v seznam sodnikov kot "WT sodnik - pripravnik". Skupaj z izkušenim sodnikom FCI / KC lahko sodi na lokalnih tekmovanjih po tem pravilniku za WT.

 • WT sodnik – pripravnik lahko po tem, ko je trikrat usešno sodil na tekmah po pravilniku za WT, in po zaključenem specifičnem izobraževanju v skladu s pravili KZS, opravi teoretični in praktični del izpita pri vabljenem domačem ali tujem WT sodniku FCI / KC najvišjega ranga, nakar se ga vpiše v seznam sodnikov kot “WT sodnik”.

Prof. dr. Hojka Kraigher ustreza vsem pogojem za sodnika - pripravnika po Pravilniku LKDP:

 • je sodnica za zunanjost KZS - FCI

 • več kot 3x je uspešno vodila psa v razredu odprti na WT

 • več kot 5x sodelovala kot zapisničar ali stevard pri različnih sodnikih

 • več kot 3x sodelovala pri organizaciji WT

 • 2x je stažirala pri FCI sodnikih za WT in pridobila pozitivno oceno Stefa Bollena in Dr. Csabe Szantaya (2018)

Bojan Čepirlo delno izpolnjuje pogoje za začetek stažiranja za sodnika - pripravnika po Pravilniku LKDP:

 • več kot 3x je uspešno vodil psa v razredu odprti na WT in DT

 • več kot 5x je sodeloval kot zapisničar ali stevard pri različnih sodnikih

 • več kot 3x je sodeloval pri organizaciji WT

 • kot pomočnik pri sojenju pri Dr. Csabi Szamtayu je začel s stažiranjem za sodnika - pripravnika za WT po Pravilniku LKDP

Rules on WT by the Hunting Cynological Club for Retrievers - Excerpt on an apprentice - judges

The WT can be judged only by the following judges:

 1. Foreign judges with the licence of their home country (FCI / KC judges)

 2. For the Slovenian judges the following requirements need to be met for nomination for a WT Judge:

 • If he/she has done the requirements for becoming a judge according to the Recommendations by the Retrievers' Committee of FCI in any country with a long-term tradition in the organization of WTs

 • If she/he is already a judge for any kind of work or a conformation / show judge according to the rules of the Slovenian Cynological Association, and she/he has already fulfilled the following criteria:

  • has qualified at least three times in the WT for retrievers in the class Open, and

  • was already staging at least twice with different FCI / KC judges in all difficulty classes and obtained a positive evaluation of the leading judge, and

  • participated at least five times with different judges as a helper / steward or in writing down the results, and

  • if he/she has co-organized at least three events by the programme for WT.

 • If all the above-mentioned requirements are met, the Club can enlist him/her into the list of judges as a "WT judge - apprentice". Together with an experienced FCI / KC judge he/she can judge at local events after these Rules for WT.

 • The WT judge – apprentice can, after he has judged three times at WTs by these regulations, and after finishing the specific education conforming to the rules of the Slovenian Cynological Association, register for the theoretical and practical part of an exam with an invited national or international FCI / KC judge of the highest rank, and consequently he/she can be included into the list of judges as a "WT Judge".

 • she qualified more than 3x in WT Class Open

 • she participated more than 5x as a steward or writing down the results with different judges

 • co-organized more than 3x a WT

 • staged 2x with FCI judges for WT and received positive opinions from Stef Bollen and Dr. Csaba Szantay (2018)

Hojka

Prof. dr. Hojka Kraigher has fulfilled all qualifications for an apprentice - judge by the Rules for WT of the LKDP :

 • she is a conformation - show judge KZS - FCI

 • he participated more than 5x as a steward with different judges

 • he has more than 3x co-organized the WTs

 • as an apprentice-judge, he started co-judging with Dr. Csaba Szantay according to the Rules of the Hunting Cynological Club for Retrievers

Bojan

Bojan Čepirlo partially fulfils the requirements to start staging as an apprentice - judge by the Rules of LKDP:

 • he has qualified more than 3x in WT and in DT in Class Open

Dodatne informacije / Additional information

Ugodnosti

Prehrana / Food

Prehrana - dostava po naročilu / food can be delivered upon order

 • avtodomi - na lokaciji KROFLA / camper-vans on the location KROFLA

 • Hostel BIKE & Ski, Mežica, http://bikeski.si/en/accommodation/

 • Hotel Kavalir Črna, Center 109, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija ( booking.com)

Prenočišča / Lodging

Veterinarska postaja / Vet station: Celjska cesta 126, 2380 Slovenj Gradec, (02) 881 23 00

Prva medicinska pomoč / First aid: Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, (02) 870 52 00

Informacije / Information: Vasja Mrdavšič, KROFLA, krofla@gmail.com, +386 (0)41 271 297

Preostale informacije / Additional information

Pravila obnašanja / Rules of behaviour

Za psi pobirajte iztrebke. Psi morajo biti na povodcu, razen ob delu na sodnikovo povelje. Pred, med in po testu / tekmi se psi ne smejo zadrževati niti prehajati preko delovišč. Za škodo, povzročeno s strani vodnika ali psa, je odgovoren lastnik.

Dogs' excrements are to be picked up by owners / handlers at all time and location. Dogs to be on a leash, not allowed to cross the testing area at any time. For all damage occurred by / to the dog or dog owner / handler the dog owner  / handler is responsible.

Sponzorji / Sponsors

firedog_banner_600x200.jpg
LogoMrPet_SvetlaPodlaga.jpg
Canis barvni.jpg
image001.jpg
Lignum.jpg
Lignum
Rezultati
bottom of page